loading...
iranhesabdar :: ایران حسابدار
Admin بازدید : 1346 شنبه 27 شهریور 1395 نظرات (0)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/04/03 بنا به پیشنهاد شماره  30897 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود :


ماده 1: اصطلاحات و واژه های اختصاری تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مصوب آذرماه 1384،در این آیین نامه نیز به همان مفاهیم به كار برده می شوند. سایر اصطلاحاتی كه در این آئین نامه به كار رفته است، دارای معانی زیر می باشند:
1-قانون : منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 .

2-نهادها و تشكل های تحت نظارت : كلیه نهادها و تشكل هایی كه براساس قانون، مجوز تأسیس یا فعالیت خود را  از شورا یا سازمان دریافت نموده باشند از قبیل بورس ها، بازارهای خارج از بورس، كانون ها، بازارهای مشتقه، بورس های كالایی، شركت های سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالی.
ماده 2: پس از پذیرش اوراق بهادار براساس ماده 81 قانون، معاملات آن در هر بورس براساس مقرراتی خواهد بود كه به تصویب شورا می رسد.

ماده 3:
بورس ها، كانون ها، بازارهای خارج از بورس و شركت های سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشكل خودانتظام محسوب می شوند. مصادیق سایر تشكل های خودانتظام توسط شورا تعیین می شوند.

ماده 4:
شركت های سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شركتهای مادر(هلدینگ) و سبدگردان ها از
مصادیق نهاد مالی محسوب می شوند. سایر مصادیق نهادهای مالی با رعایت بند (21) ماده (1) قانون توسط شورا تعیین میشوند.

ماده 5:
نهادها و تشكلهای تحت نظارت مشمول مقررات (قانون) این آیین نامه و همچنین مقرراتی كه در چارچوب اختیارات قانونی توسط اركان ذیصلاح بازار اوراق بهادار وضع میگردد، هستند.

ماده 6:
شورا مرجع تعیین تصویب انواع اوراق بهادار قابل معامله  موضوع بند(24) ماده (1) قانون است. سازمان از انتشار و یا معامله انواع اوراقی كه هنوز در زمره اوراق مذكور قرار نگرفته اند جلوگیری می كند. مقررات لازم در این خصوص به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 7:
چگونگی تشكیل، رسمیت یافتن و اداره جلسات شورا، تصمیم گیری و ابلاغ مصوبات آن طبق دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب شورا می رسد.

ماده 8:
سازمان باید نشان، مهر و یک نشریه ویژه داشته باشد. انتشار این نشریه با رعایت مقررات قانونی مربوطه یكسال پس از شروع فعالیت سازمان با درج موارد زیر الزامی است.
1- مقررات و ضوابط مربوط به بازار اوراق بهادار با ذكر تاریخ تصویب، مرجع یا مراجع تصویب كننده و تاریخ لازم الاجرا شدن آنها.
2- مجوزهای صادر، لغو یا تعلیق شده توسط اركان بازار اوراق بهادار به همراه سایر اطلاعاتی كه در این زمینه مطابق مقررات باید به اطلاع عموم برسد.
3-  مشخصات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان .
4- آراء یا اجرائیه های صادره سازمان، هیئت داوری، و یا احكام قطعی دادگاه ها و سایر مراجع قانونی در خصوص بازار اوراق بهادار، مگر این كه هیئت مدیره نشر آنها را مغایر مصالح بازار تشخیص دهد.
5- هرگونه تغییر در اساسنامه، نشانی مركز اصلی، نام و محل شعب و دفاتر سازمان.
6- سایر اموری كه به تشخیص سازمان انتشار آنها در نیل به اهداف سازمان مؤثر باشد.
تبصره: سازمان مكلف است، حداكثر ظرف مدت 2 سال از شروع فعالیت، اقدام به راه اندازی یک پایگاه الكترونیكی نماید كه حداقل حاوی موارد مذكور در این ماده باشد.

ماده 9:
ناشران و نهادها و تشكلهای تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطی را كه سازمان با رعایت مقررات مربوط درخصوص نشر اطلاعات و تبلیغات اوراق بهادار وضع می نماید رعایت كنند.

ماده 10:
به منظور حفظ استقلال و اطمینان از كیفیت كار ارزشیابان، تحلیلگران مالی و حسابرسان معتمد سازمان كه خدمات حرفه ای در بازار اوراق بهادار ارائه می دهند سازمان ضوابط و مقررات لازم را تهیه و جهت تصویب به
شورا ارائه می نماید.

ماده 11:
راهكارها، ضوابط و مقررات مربوط به عملیات بانكی كه معاملات اوراق بهادار و تسویه وجوه ناشی از معاملات را تسهیل می نماید، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد. مصوبات شورا به بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و بانک مركزی در چهارچوب اختیارات و مقررات قانونی بانكی ترتیبات اجرای مصوبات شورا را فراهم مینماید.

ماده 12:
وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات موظف است زیر ساخت های فنی و مخابراتی مورد نیاز جهت توسعه بازار اوراق بهادار را فراهم نماید.

ماده 13:
به منظور ایجاد هماهنگی لازم در بازار اوراق بهادار و همكاری با سایر نهادهای سیاست گذاری و نظارتی موضوع بند (12) ماده (7) قانون، كلیه كمیسیونها، كمیته ها و شوراهائی كه به موجب قوانین و مقررات خاص تشكیل شده یا می شوند از قبیل كمیسیون اقتصادی دولت، شورای اقتصاد و امثال آن، موظفند در مواردی كه تصمیم گیری درخصوص اوراق بهادار كشور و یا هرگونه سرمایه گذاری یا ایجاد تغییر و تحول در بازار اوراق بهادار در دستور كار آنها باشد، از رئیس سازمان جهت حضور در جلسات تصمیم گیری بدون حق رأی دعوت نمایند.

ماده 14:
مقررات مربوط به سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بورس و نحوه نظارت بر آن موضوع بند 14 ماده(7)   قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد.

ماده 15:
طبقه بندی اطلاعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن به موجب مقرراتی است كه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد.

ماده 16:
دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و كالاها و كلیه ضوابط و مقررات نظارتی بورس ها و نهادهای مالی به تصویب سازمان می رسد.
تبصره: پذیرش اوراق بهادار و كالاهایی كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون منتشر شده یا در بورس ها پذیرفته شده اند، براساس دستورالعملی كه به تصویب سازمان می رسد، مجاز خواهد بود.

ماده 17:
در اجرای ماده (35) قانون، هیئت مدیره بورسها موظفند طبق مقررات آیین نامه مربوط و براساس دستورالعملی كه توسط سازمان ابلاغ میشود به تخلفات انضباطی كارگزاران، كارگزار/معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی كنند. یک نسخه از آرای صادر شده در مورد تخلفات انضباطی یاد شده باید حداكثر ظرف 8 روز پس از صدور به سازمان ارسال شود .

ماده 18:
در اجرای بندهای (3) و (11)  ماده (7) قانون به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بورسها و اركان سایر تشكلهای خود انتظام در خصوص تكالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمتهای یادشده مطابق دستورالعملی كه به تصویب شورا میرسد، در هیئت مدیره سازمان رسیدگی می شود.

ماده 19:
مصادیق اقداماتی كه نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه كننده از روند معاملات در بورسها یا ایجاد قیمت های كاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می شوند، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد. 

ماده 20:
نحوه ارائه گزارش موضوع تبصره (2) ماده (46) «قانون»مطابق دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب سازمان می رسد.
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • پیوندهای روزانه
 • آموزش نصب نرم افزار های حسابداری (739)
 • 11 راهکار رکود زدایی (582)
 • تعریف پول (599)
 • نرم افزار حسابداری محک (676)
 • رشد اقتصادی چیست ؟ (622)
 • دانلود رایگان نرم افزار حسابداری و انبارداری رهاورد (1582)
 • دانلود نرم افزار حسابداری برلیان (1442)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل سوم از باب سوم (800)
 • اسم تجارتی چیست ؟ (768)
 • دانلود نرم افزار استانداردهای حسابداری برای موبایل (1069)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل دوم از باب سوم (756)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل اول از باب سوم (775)
 • دانلود نرم افزار نمايش قيمت طلا ZCast (800)
 • دانلود نرم افزار حسابداری مینی حسابدار 3.0.6 (1131)
 • دانلود نرم افزار حسابداری آسمان (Asman) (1292)
 • دانلود نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر 2 (801)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب دوم (697)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب اول (773)
 • انواع معاملات تجارتی (857)
 • تعریف تاجر (895)
 • فایل کامل صورتهای مالی برای حسابداران و حسابرسان (1055)
 • سیستم های مدیریت اسناد و مدیریت محتوا (795)
 • راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس (744)
 • دانلود برنامه محاسبه کارکرد کارکنان (1896)
 • اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی (841)
 • دانلود نرم افزار حسابداری انگاره نت (1046)
 • دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد سیب (1161)
 • میثاق ها یا اصول محدود کننده حسابداری (992)
 • معرفی ارکان دخیل در فرایند انتشار اوراق اجاره (683)
 • اصول حسابداری چیست؟ (985)
 • مفاهیم اساسی حسابداری (929)
 • دانلود نسخه اندروید نرم افزار حسابداری هلو (949)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و دوم (692)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و یکم (732)
 • تاریخچه حسابداری (758)
 • روز حسابدار و روز دانشجو مبارک (596)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی ام (701)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و نهم (782)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هشتم (699)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هفتم (727)
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 324
 • کل نظرات : 51
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 327
 • آی پی امروز : 61
 • آی پی دیروز : 99
 • بازدید امروز : 149
 • باردید دیروز : 332
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,362
 • بازدید ماه : 2,556
 • بازدید سال : 56,846
 • بازدید کلی : 3,200,918
 • کدهای اختصاصی