loading...
iranhesabdar :: ایران حسابدار
Admin بازدید : 1180 پنجشنبه 06 خرداد 1395 نظرات (0)
 اركان بازار اوراق بهادار

ماده 2: در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون شورا و سازمان با تركیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشكیل می شود.

ماده 3: "شورا" بالاترین ركن بازار اوراق بهادار است كه تصویب سیاست های كلان آن بازار را برعهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل می باشد:


-وزیر امور اقتصادی و دارایی
-وزیر بازرگانی
-رییس كل بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران
-رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون

-رییس سازمان كه به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد كرد.

-دادستان كل كشور یا معاون وی

-یک نفر نماینده از طرف “كانون” ها

-سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشكل های حرفه ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران
-یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر “بورس كالایی”


تبصره 1: ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.


تبصره 2: مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای 7 ،8 و 9 پنج سال است ، و آن را نمی توان از میان اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد .


تبصره 3 : انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای7 ،8 و 9 این ماده حداكثر برای دو دوره امكان پذیر خواهد بود .


تبصره 4: اعضای موضوع بند 9، فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شركت می كنند.


ماده 4. وظایف شورا به شرح زیر می باشد :


1. اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون.
2. تعيين سياست ها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياست هاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط.
3. پيشنهاد آيين نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيئت وزيران.
4. تصويب ابزارهاي مالي جديد.

5. صدور،تعلیق،و لغو مجوز فعالیت بورس ها،بازارهای خارج از بورس،شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت های تأمین سرمایه .

6. تصویب بودجه و صورت های مالی "سازمان".

7. نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان .

8. تصویب نوع و میزان وصولی های سازمان و نظارت بر آنها .

9. انتخاب بازرس/حسابرس سازمان و تعیین حق الزحمه آن .

10. انتخاب اعضای هیئت مدیره سازمان .

11. تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان .

12. اتنخاب اعضای هیئت داوری و تعیین حق الزحمه آن .

13. اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده خود در بازارهای خارجی .

14. اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس .

15. اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس .

16. سایر اموری كه به تشخیص هیئت وزیران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.


تبصره: مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم اجراء خواهد بود.


ماده 5 : سازمان مؤسسه عمومی غیردولتی است كه دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل كارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شركت ها در بورس ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه اندازی سازمان یادشده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می شود.


تبصره: اساسنامه و تشكیلات "سازمان" حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط "شورا" تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


ماده 6: هیئت مدیره "سازمان" دارای 5 عضو است كه از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از كارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب می شوند.رئیس شورا حكم اعضای هیئت مدیره را صادر می كند.


ماده 7: وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان به شرح زیر است:


1. تهیه آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
2. تهیه و تدوین دستور العمل های اجرایی این قانون.
3. نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
4. ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.

5. درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورس ها و سایر نهادهایی كه تصویب آن ها بر عهده  شوراست.

6. صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس كانون ها و نهادهای مالی موضوع این قانون كه در حوزه عمل مستقیم شورا نیست .

7. تصویب اساسنامه “بورس ها،” “كانون ها،” و “نهادهای مالی” موضوع این قانون.

8. اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.

9. اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آن ها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پی گیری آن ها.

10 . ارائه صورت هاي مالي و گزارش هاي ادواري در مورد عملكرد سازمان و هم چنين وضعيت بازار اوراق بهادار به شورا .

11. اتخاذ تدابیر ضروری وانجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.

12. ایجاد هماهنگی های لازم در بازار اوراق بهادار و همكاری با سایر نهادهای سیاست گذاری و نظارتی.

13 . پیشنهاد به كارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.

14. نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس .

15. تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ های خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا .

16. تصویب سقف نرخ های خدمات و كارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون .

17. صدور تأییدنامه سازمان قبل از ثبت شركت های سهامی عام نزد مرجع ثبت شركت ها و نظارت سازمان بر آن شرکت ها .

18. بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات بااهمیت توسط شركت های ثبت شده نزد سازمان .

19. همكاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی.

20. انجام تحقیقات كلان و بلندمدت برای تدوین سیاست های آتی بازار اوراق بهادار.

21. همكاری و مشاركت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی.

22. انجام سایر اموری كه از طرف شورا به سازمان محول شده باشد .


ماده 8: مدت عضویت هر یک از اعضای هیئت مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است .


ماده 9: رییس هیئت مدیره سازمان  از بین اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد.


تبصره 1: رییس هیئت مدیره، "رییس" سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود.

تبصره 2: وظایف و حدود اختیارات رییس "سازمان" در اساسنامه "سازمان" تعیین خواهد شد.

ماده 10 : اشتغال اعضای هیئت مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاه ها، بنگاه ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت.

ماده 11 : در صورت بركناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره، جانشین وی برای مدت باقی مانده،ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده 6 منصوب خواهد شد. شرایط بركناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد.

ماده 12 : اعضای هیئت مدیره قبل از شروع به كار در سازمان موظف اند در جلسه "شورا" سوگند یاد كنند كه وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بی طرفی را به كار برند و كلیه تصمیماتی را كه می گیرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیئت مدیره را بنمایند. متن سوگندنامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.

ماده 13 : حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت می شود .

تبصره :حق حضور اعضای غیر دولتی شورا در جلسات شورا ، به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا تعیین و از محل بودجه سازمان پرداخت می شود .

ماده 14 : در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیئت مدیره باید فهرست دارایی های خود، همسر، و افراد تحت تكفل خود را به شورا گزارش نمایند .

ماده 15 : حسابرس/بازرس سازمان از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک سال توسط شورا انتخاب می شود؛ انتخاب حسابرس/بازرس حداكثر برای دو دوره امكان پذیر خواهد بود.

ماده 16 : انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشاركت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذكور توسط اعضای شورا ، سازمان ، مدیران و شركای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تكفل آن ها ممنوع است.

ماده 17 : اعضای شورا و سازمان موظف اند، فعالیت های اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا
پاره وقت خود را كه طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته اند یا دارند، به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند.

ماده 18 : اعضای شورا ، سازمان ،مدیران و شركای مؤسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه ای كه در اجرای وظایف خود از آن ها مطلع می شوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری كنند. متخلف به مجازات های مقرر در ماده (16) این قانون محكوم می شود.

ماده 19 :سازمان می تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان كل كشور، اطلاعات مورد نیاز درچارچوب این قانون را از كلیه بانک ها، مؤسسات اعتباری، شركت های دولتی، دستگاه های دولتی و عمومی، از جمله دستگاه هایی كه شمول حكم نسبت به آن ها مستلزم ذكر یا تصریح نام آن هاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبه نماید. كلیه دستگاه ها و اشخاص مذكور مكلف اند اطلاعات مورد نیازسازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند.
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • پیوندهای روزانه
 • آموزش نصب نرم افزار های حسابداری (739)
 • 11 راهکار رکود زدایی (582)
 • تعریف پول (599)
 • نرم افزار حسابداری محک (676)
 • رشد اقتصادی چیست ؟ (622)
 • دانلود رایگان نرم افزار حسابداری و انبارداری رهاورد (1582)
 • دانلود نرم افزار حسابداری برلیان (1442)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل سوم از باب سوم (800)
 • اسم تجارتی چیست ؟ (768)
 • دانلود نرم افزار استانداردهای حسابداری برای موبایل (1069)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل دوم از باب سوم (756)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل اول از باب سوم (775)
 • دانلود نرم افزار نمايش قيمت طلا ZCast (800)
 • دانلود نرم افزار حسابداری مینی حسابدار 3.0.6 (1131)
 • دانلود نرم افزار حسابداری آسمان (Asman) (1292)
 • دانلود نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر 2 (801)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب دوم (697)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب اول (773)
 • انواع معاملات تجارتی (857)
 • تعریف تاجر (895)
 • فایل کامل صورتهای مالی برای حسابداران و حسابرسان (1055)
 • سیستم های مدیریت اسناد و مدیریت محتوا (795)
 • راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس (744)
 • دانلود برنامه محاسبه کارکرد کارکنان (1896)
 • اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی (841)
 • دانلود نرم افزار حسابداری انگاره نت (1046)
 • دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد سیب (1161)
 • میثاق ها یا اصول محدود کننده حسابداری (992)
 • معرفی ارکان دخیل در فرایند انتشار اوراق اجاره (683)
 • اصول حسابداری چیست؟ (985)
 • مفاهیم اساسی حسابداری (929)
 • دانلود نسخه اندروید نرم افزار حسابداری هلو (949)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و دوم (692)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و یکم (732)
 • تاریخچه حسابداری (758)
 • روز حسابدار و روز دانشجو مبارک (596)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی ام (701)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و نهم (782)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هشتم (699)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هفتم (727)
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 324
 • کل نظرات : 51
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 327
 • آی پی امروز : 58
 • آی پی دیروز : 99
 • بازدید امروز : 80
 • باردید دیروز : 332
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,293
 • بازدید ماه : 2,487
 • بازدید سال : 56,777
 • بازدید کلی : 3,200,849
 • کدهای اختصاصی