با سلام خدمت همه دوستان عزیز . در این پست نرم افزار حسابداری رافع ۷ را برای دانلود آماده کرده است. شما می توانید این نرم افزار را در ادامه مطلب دانلود کنید . این نرم افزار از جمله نرم افزار های مهمی است که مورد استفاده علاقه مندان به خصوص برای دانشجویان رشته حسابداری می باشد . امیدوارم برایتان مفید باشد.
 قابلیت های ویژه این نرم افزار به شرح زیر میباشد:ـ

-حسابرس حسابدار مالي اتوماسيون
ـ امكانات سيستم حسابداري
ـ عريف و تدوين کدينگ و سرفصلهاي حسابداري در سه سطح کل ، معين و تفضيلي بطور دلخواه.
ـ تعيين و تخصيص تبصره هاي خاص به سيستم اتوماتيک ازجهت قابليتهاي ويژه همچون :
ـ آرتيکل هاي تشکيل دهنده اسناد بدهکاران و بستانکاران تجاري ، سرفصل هاي ثابت و متغير، نحوه
ـ مرتب سازي ستون بدهکاران و بستانکاران در سند حسابداري.
ـ تعريف و تدوين کليشه اسناد براي صدور اسناد حسابداري اتوماتيک.
ـ تنظيم و تعريف تفضيلي ها بطور شناور و يا وابسته به معين هاي مختلف توسط کاربر بطور دلخواه.
ـ ثبت اسناد حسابداري در سه مرحله پيش نويس ، موقت ، دائم.
ـ کپي از يک يا چند سند ديگر در سند جاري.
ـ کپي از آرتيکل هاي سند حسابداري در سند جاري.
ـ تعريف صندوق هاي شرکت به تعداد دلخواه.
ـ صدور سند افتتاحيه به صورت دستي يا خودکار و انتقال مانده ها از دورهمالي قبل.
ـ بستن حسابهاي موقت و صدور کاربرگ وسند اختتاميه به صورت خودکار در پايان دوره مالي.
ـ مرتب سازي آرتيکل هاي اسناد و مديريت چاپ آنها بر مبناي روال مشخص شدهتوسط کاربر.
ـ درج شرح هاي تکميلي علاوه بر شرح آرتيکل در اسناد حسابداري جهت درج شرح هاي اختصاصي.
ـ جستجو و مرتب سازي آرتيکل اسناد بر اساس عناصر تشکيل دهنده اسنادمالي.
ـ صدور قبوض دريافت و پرداخت و نحوه تسويهحساب به صورتهاي نقد ، چک ، حواله هاي بانکي و يا
ـ تنخواه گردان و تاييد اسناددريافتني و پرداختني در بخش چک و بانک.
ـ دريافت وپرداخت اسناد دريافتني و پرداختني به صورت ترکيبي از نقد و چک و حواله بانکي.
-صدور و چاپ رسيد دريافت و پرداخت.
-چاپ اسناد حسابداري در سه فرمت.
-قابليت شماره دهي و شکل دهي خودکار اسناد براساس تاريخ.
ـ ثبت دفاتر بطور اتوماتيک با توجه به اسناد تراز.
ـ دسترسي به سند و پيوست مربوطه ازطريق دفاتر حسابداري.
ـ مديريت گزارشگيري و شکلدهي دفاتر توسط کاربر


گزارشات سيستم حسابداري
-تراز آزمايشي در سطح گروه حسابها ( چهار ، شش و هشت ستوني ) در محدوده زماني دلخواه و
-تعيين نمايش. حسابهاي مانده دار و حسابهاي بدون مانده توسط کاربر.
-تراز آزمايشي در سطح سرفصلهاي کل ( چهار ، شش و هشت ستوني ).
-تراز آزمايشي در سطح سرفصلهاي معين ( چهار ، شش و هشت ستوني ).
-تراز آزمايشي در سطح سرفصلهاي تفضيلي ( چهار ،شش و هشت ستوني ).
-تهيه خلاصه اسناد جهت ارائه به اداره ماليات در محدوده زماني دلخواه.
-صورت حساب ريز تفضيلي هاي ويژه شامل ( اشخاص ، اموال ،حسابهاي بانکي و ... ).
-مانده حسابهاي تفضيلي ويژه و بر اساس نوع گزارش ازحيث مانده بدهکاري و بستانکاري.
-مانده حسابهاي معين در حسابهاي کل.
-مانده حسابهاي تفضيلي در معينهاي مربوطه.
-حساب عملکرد سود و زيان.
-ترازنامه استاندارد.
-صدور کاربرگ.
-گزارش تراز ويژه بر حسب محدوده تفضيلي و معين و نمايش آن بر اساس مانده معين در تفضيلي و تفضيلي درمعين.

امكانات سيستم خريد و فروش
-تنظيم و تعريف مشتريان.
-تعيين مشخصات مشتريان از حيث طبقه بندي مشتريان ، وضعيت مانده حساب اول دوره ، تنظيم کد معادل.
-حسابداري ، نشاني ، تلفن و...
-تعريف بازارياب و تنظيم نوع قرارداد و تعيين درصد آن.
-تنظيم پورسانت ويزيتور به ازاي هر کالا يا بهصورت کلي بر روي فاکتور فروش.
-اعمال تخفيفاتدرصدي ، کسورات ، اضافات بر روي فاکتور خريد و فروش.
-ثبت ، تعيين و تدوين کليه خدمات مرتبط ( خدمات درآمدزا و خدماتهزينه اي ).
-ثبت و صدور پيش فاکتور فروش ،فروش ، برگشت از فروش ، خريد و برگشت از خريد.
-ثبت و انتقالي اطلاعات از روي پيش فاکتور به فاکتور فروش.
-چاپ فاکتور فروش در سه فرمت رسمي ، دلخواه وبر روي فاکتورهاي چاپ شده و آماده.
-تعيين وتعريف سه نرخ جهت فروش يک کالا و استفاده آن بطور دلخواه بر روي فاکتور فروش.
-ارتباط با دستگاه بارکدخوان.
-قابليت تبادل اطلاعات با ساير سيستمهاي فعالمانند انبار ، حسابداري و ...
-اعلام مانده پيشين مشتريان بر روي فاکتور فروش.
-اعلام موجودي کالا بصورت OnLine و لحظه اي هنگام صدور فاکتور فروش..

گزارشات خريد و فروش
-صورت فروشندگان و خريداران يک کالا.
-صورت عملکرد يک کالا با اشخاص مرتبط با انکالا.
-صورت عملکرد يک شخص با کالاها.
-صورت کالاهاي خريداري شده ازيک شخص.
-صورت کالاهاي فروخته شده به يک شخص.
-صورت ارائه دهندگان يکنوع خدمات.
-صورت دريافت کنندگان يک نوع خدمات.
-صورت خدمات ارائه شده به يک شخص.
-صورت خدمات دريافت شده از يک شخص.
-گزارش ويژه از کسورات و اضافات فاکتورهاي خريد و فروش.
-صورت عملکرد يک کالا بابازاريابان.
-صورت عملکرد يک بازارياب با کالاها.
-گزارشات ويژه ازخريد و فروش و نحوه تسويه هر يک از فاکتورها.
-گزارش از پورسانت هاي کالاهاي فروش رفته.
-گزارش سود و زيان موردي حاصل از فروش يک کالا.
آناليز ماهانه فروش کالا.

امكانات سيستم انبار

-معرفي انبار به تعداد دلخواه و توزيع موجودي اوليه کالاها در انبار.
-تعريف و ايجاد گروه هاي اصلي و فرعي براي کالاها.
-تعريف واحداندازه گيري در دو سطح اصلي و فرعي و تعيين ضريب تبديل بين واحدهاي فرعي و اصلي.
-معرفي مشخصات و شرح مخصوص کالا در فاکتور خريد و فروش ، شماره سريال ، بارکد ، روش قيمت گذاري و طبقه بندي آن.
-کنترل نقطه سفارش و حداقل موجودي براي هر کالادرهر انبار.
-قيمت گذاري کالا به سه روش ،ميانگين و ميانگين موزون و FIFO.
-صدور حواله انبار و رسيد کالا مستقل از دايره خريد و فروش جهت ورود کالاهاي اماني و يا خروج کالاهاي مصرفي.
-تهيه و تدوين اطلاعات مربوط بهانتقال کالاها ما بين انبارها.
-چاپ رسيد وحواله انبار.گزارشات سيستم انبار
-کارت حسابداري موجودي کالا ( تعدادي).
-کارت موجودي کالا (ريالي).
-گردش مقدار وکاردکس کالاها طي دوره (مقداري).
-صورت موجودي هاي جنسي انبارها.
-صورت موجودي هاي جنسي به تفکيک حد سفارش کالاها.
-آمارگردش کالاها بر اساس برگه هاي انبار.

امكانات سيستم اموال و داراييها
-ثبت و تعريف کليه گروه هاي اثاثيه اداري شامل: اموال،ماشين آلات وتجهيزات موجود در شرکت( جهت مصارف داخلي يا فروش).
-ثبت کليه اموال و دارايي هاي ثابت اختصاص يافته به گروه هاي مختلفاموال، ماشين آلات و تجهيزات.
-ثبت مشخصات مربوطبه کليه مشتريان مرتبط با خريد يا فروش اموال.
-ملاحظه کامل مشخصات تمامي مشتريان مرتبط با خريد يا فروش اموال.
-ثبت فاکتورهاي مختلف جهت خريد يا فروش اموال.
-ملاحظه فهرست کامل فاکتورهاي خريد يا فروش اموال.
-ثبت فاکتورهاي ويژه تعميرات ونگهداري اموال.
-ثبت ذخايراستهلاک اموال مختلف در روشهاي متفاوت مطابق با اصول قانون ماليات هاي مستقيم (روش مستقيم،نزولي، ارزش ويژه، ... ).

امكانات سيستم چک و بانک
-چاپ روي چک در قالبها ي مختلف.
-ثبت کليه تفضيلي هاي مربوط به تمامي حساب هاي بانکي شرکت.
-ثبت کليه حساب هاي بانکي اشخاص ( پرسنل ومشتريان مرتبط با شرکت).
-ثبت چک هاي ابتداي دوره شرکت.
-ثبت چک هاي ابتداي دوره اشخاص.
-ملاحظه فهرست کامل حساب هاي بانکي شرکت.
-ملاحظه فهرست کامل حساب هاي بانکي اشخاص.
-ملاحظه تمامي چک هاي پرداختني، چک هاي پاس شده، چک هاي صندوق و چک هاي باطل شده.
-ملاحظه تمامي چک هاي دريافتني، چک هاي برگشتي، چک هاي خرج شده، چک هاي نقد شده،
-چک هاي وصول شده و اسناد بانکي.
-ثبت کليه حواله هاي بانکي وارده و صادره.
-ملاحظه فهرست کامل حواله هاي بانکي وارده و صادره.
-ملاحظه کليه فهرست حسابهاي بانک ياشخاص و شرکت.
-انجام کليه عمليات چک و بانکشامل : واريز وجه نقد، برداشت وجه نقد، حواله هاي بانکي، هزينه هاي بانکي،
-کنترل چک هاي شرکت و کنترل چک هاي اشخاص.
-ملاحظه فهرست کامل برگه هاي عمليات بانکي شرکت شامل :عمليات چک و بانک انجام شده بين شرکت و طرفهاي حساب شرکت

گزارشات سيستم چك و بانك
-صورت چک هاي پرداختني.
-صورت چکهاي دريافتني.
-صورت چک هاي پرداختني معوقه.
-صورت چک هاي دريافتني معوقه.
-صورت وضعيت چک هاي عمل شده شرکت.
-صورت وضعيت چک هاي عمل شده اشخاص.
-صورت حواله هاي بانکي دريافتي.
-صورت حواله هاي بانکي پرداختي.
-صورت واريزي هاي نقد به بانک.
-صورت برداشت هاي نقد از بانک.
-صورت انتقال موجودي به بانک از بانک هاي ديگر.
-صورت هزينه هاي بانکي.
 

برای دانلود نرم افزار رافع 7 نسخه سازگار با ویندوز xp ، کلیک کنید .


برای دانلود نرم افزار رافع 7 نسخه سازگار با ویندوز 7 ، کلیک کنید .


برای دانلود نرم افزار رافع 7 نسخه سازگار با ویندوز 8 ، کلیک کنید .بخش نظرات اين مطلب

_________________________________________________________________________________________

amin
اين نظر توسط amin در تاريخ 1396/2/27 و 10:36 دقيقه ارسال شده است :
با سلام. این برنامه بر روی ویندوز 7 64بیتی نصب میشود یا نمی شود؟
پاسخ : خیر . روی ویندوز 7 ، 64 بیتی قابل نصب نمیباشد و تنها روی نسخه های 32 بیتی نصب میشود .

_________________________________________________________________________________________

امیر
اين نظر توسط امیر در تاريخ 1396/1/19 و 19:48 دقيقه ارسال شده است :
ویندوز 8 دارم 64 بیت
برنامه نصب نمیشه لطفا راهنمایی نمایید
پاسخ : کاربر گرامی . این نرم افزار روی نسخه 64 بیتی نصب نمیشود !!!

_________________________________________________________________________________________
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی