loading...
iranhesabdar :: ایران حسابدار
Admin بازدید : 1156 دوشنبه 05 مهر 1395 نظرات (0)
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/03/11 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند ج ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی درمورد سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بورس اوراق بهادار آیین نامه اجرایی بند ج ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده 1: تعاریف

1 -سازمان: سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران


2 -هیئت مدیره سازمان: هیئت مدیره سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران


3 -سازمان سرمایه گذاری: سازمان سرمایه گذاری و كمک های اقتصادی و فنی ایران


4 -قانون تشویق: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی5-سرمایه گذار خارجی: شخص حقیقی یا حقوقی خارجی است كه تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی با رعایت مقررات این آیین نامه، نسبت به خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اقدام می كند.


6 -سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار: فرایند معامله خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس است كه توسط "سرمایه گذار خارجی" صرفاً با هدف كسب سود و بدون قصد مدیریت شركت انجام می شود. منظور از «سرمایه گذاری خارجی » در این آیین نامه صرفاً این نوع سرمایه گذاری است.


7 -سرمایه گذاری خارجی مستقیم: خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس است كه توسط «سرمایه گذار خارجی » جهت كسب سود و نیز مدیریت شركت انجام می شود.

8 -حسابرس معتمد: مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران است كه براساس ضوابط مؤسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران مصوب1378/03/03 شورای بورس، تعیین می شود.

9 -گواهی سپرده فراملی: گواهی قابل انتقالی است كه توسط یک بانک خارجی در دو یا چند كشور خارجی منتشر  می شود و نشانگر مالكیت دارنده آن بر تعداد معینی از سهام سپرده شده یک شركت ایرانی پذیرفته شده در بورس، نزد بانک ناشر است. این گواهی براساس توافق قبلی شركت ایرانی ناشر سهام و بانک خارجی و با تأیید سازمان بورس، منتشر می شود.

ماده 2: فعالیت «سرمایه گذار خارجی» در بورس منوط به دریافت مجوز از سازمان سرمایه گذاری است.

تبصره: شورای بورس هر سه ماه یک بار سقف مجاز سرمایه گذاری خارجی در بورس را با رعایت شرایط عمومی عرضه و تقاضای بازار سرمایه كشور، به سازمان سرمایه گذاری اعلام می نماید.

ماده 3: «سرمایه گذاران خارجی»مكلف اند حداكثر یک سال پس از اخذ مجوز، نسبت به انتقال كل وجوه به داخل كشور و سرمایه گذاری در بورس به صورت یک جا یا به تدریج، اقدام كنند. در صورت عدم انتقال كل وجوه به داخل كشور یا عدم سرمایه گذاری در بورس ظرف این مدت، باقی مانده سرمایه گذاری آن ها در بورس منوط به اخذ مجوز جدید می باشد.

ماده 4: «سرمایه گذار خارجی» منحصراً می تواند در دارایی های مالی زیر سرمایه گذاری كند:
الف) سهام شركت های پذیرفته شده در بورس
ب) سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس
ج) هر نوع اوراق مشاركت كه در بورس پذیرفته شده باشد.

ماده 5: پس از صدور مجوز سازمان سرمایه گذاری ،سازمان قبل از انجام معامله و تخصیص كد سهامداری به نام
دارنده مجوز، ترجمه رسمی اسناد زیر را از متقاضی دریافت خواهد كرد:
الف) اساسنامه سرمایه گذار خارجی

ب) مشخصات دارندگان بیش از 5 درصد سهام سرمایه گذار خارجی

ج) مشخصات مدیران ارشد سرمایه گذار خارجی 
د) مشخصات حساب های بانكی اختصاص یافته (موضوع ماده 7 این آیین نامه) به معاملات «سرمایه گذار خارجی» در بورس


تبصره 1: در صورتی كه وجوه سرمایه گذار خارجی توسط شخصیت حقوقی مستقلی مدیریت شود، بندهای الف، ب، و ج این ماده در مورد این شخصیت حقوقی نیز اعمال خواهد شد.


تبصره 2: سرمایه گذاران حقیقی فقط ملزم به رعایت بند د و تبصره 4 این ماده حسب مورد، هستند.


ماده 6: سرمایه گذار خارجی مكلف است اطلاعات زیر را، براساس مقررات جاری افشای اطلاعات سازمان به این سازمان ارائه كند.

الف) گزارش ها و صورت های عملكرد مالی سالانه و فصلی مربوط به فعالیت در بورس
ب) فهرست و ارزش سبد اوراق بهادار سرمایه گذاری شده در بورس به صورت فصلی
ج) ارسال ماهانه نسخه ای از صورت حساب كامل حساب های بانكی موضوع ماده 7 این آیین نامه به ترتیبی كه گردش و جزییات حساب را نشان دهد.
د) گزارش های مربوط به افشای تغییرات مؤثر در ساختار مدیریتی سرمایه گذار (فقط درمورد اشخاص حقوقی)


ماده 7: سرمایه گذار خارجی باید یكی از بانک های داخلی كشور را برای انجام عملیات بانكی خود انتخاب كند.


تبصره 1: سرمایه گذار خارجی مكلف است تاییدیه بانک موضوع این ماده مبنی بر واریز وجوه ارزی یا فروش ارز با رعایت مقررات بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران را به سازمان سرمایه گذاری و سازمان ارائه نماید.


تبصره 2: كلیه دریافت ها و پرداخت های سرمایه گذار خارجی منحصراً از طریق حساب های افتتاح شده در بانک موضوع این ماده انجام خواهد شد و مبالغ حاصل از فروش اوراق بهادار معامله شده طبق مقررات این آیین نامه و نیز سود متعلق به اوراق بهادار مزبور به این حساب ها واریز می شود.


تبصره 3: سرمایه گذار خارجی مجاز نمی باشد از منابع مالی این حساب به جز برای مقاصد و درحدودی كه در این آیین نامه پیش بینی شده، سرمایه گذاری دیگری به عمل آورد.


ماده 8: ضوابط ورود، نگهداری و خروج اصل و سود سرمایه ای كه توسط سرمایه گذار خارجی طبق مقررات این آیین نامه وارد كشور شده است، تابع قانون تشویق و آیین نامه اجرایی آن و نیز مقررات ارزی كشور می باشد.


ماده 9: حداكثر تعداد سهام قابل خرید در هر شركت پذیرفته شده در بورس توسط كل سرمایه گذاران خارجی كه به یكی از طرق ذیل در شركت مزبور سرمایه گذاری می كنند، نباید از ده درصد تعداد كل سهام آن شركت بیشتر باشد:

1- خرید سهام شركت، با اخذ مجوز موضوع این آیین نامه
2- خرید گواهی سپرده فراملی( GDR)سهام شركت
3- خرید و فروش سهام شركت های پذیرفته شده در بورس تهران كه در یكی از بورس های خارجی عرضه می شود.


ماده 10: حداكثر سرمایه گذاری خارجی در اوراق مشاركت (موضوع بند ج ماده 4 این آیین نامه) در هیچ زمان نباید از 10% كل وجوه آورده سرمایه گذار خارجی بیشتر باشد. "سرمایه گذاری خارجی" در سایر اوراق بهادار (موضوع بند ب ماده 4 این آیین نامه) تابع محدودیت مشابه با سرمایه گذاری در سهام (موضوع ماده 9 این آیین نامه) می باشد.


ماده 11 : در صورت تجاوز حجم معاملات سرمایه گذار خارجی از نسبت های مقرر در این آیین نامه ،سرمایه گذار خارجی موظف است مازاد اوراق بهادار نسبت به سقف تعیین شده را ظرف یک هفته كاری به فروش برساند سازمان موظف است در پایان هر هفته، درصد سرمایه گذاری خارجی در هر شركت را به بازار اعلام كند.


ماده 21: سرمایه گذار خارجی مجاز است پس از پایان سه سال از آغاز فعالیت خود در بورس، اصل سرمایه و عایدات سرمایه ای حاصل از فعالیت خود را با رعایت قانون تشویق و مقررات ارزی كشور خارج كند.سود سهام دریافتی در هر سال طبق مقررات جاری قابل خروج است.


ماده 31: سرمایه گذار خارجی در صورتی كه اصل سرمایه و عایدات سرمایه ای انباشته شده خود را نتواند سرمایه گذاری مجدد نماید، با رعایت موارد زیر مجاز به خروج مازاد غیرقابل سرمایه گذاری خود خواهد بود:


1- تقاضا برای خروج وجوه حاصل این ماده از كشور زمانی پذیرفته می شود كه دوسوم كل سهمیه سهام و سایر اوراق بهادار تخصیص یافته به سرمایه گذاری خارجی قبلاً پر شده باشد.

2- خروج وجوه موضوع این ماده پس از اعلام هیئت مدیره باید به تأیید سازمان سرمایه گذاری نیز برسد.


ماده 41 : حسابرسی عملكرد فعالیت سرمایه گذار خارجی در بورس توسط حسابرس معتمد سازمان انجام می شود.


ماده 51 : در صورت نقض مقررات این آیین نامه توسط سرمایه گذار خارجی به تشخیص "سازمان،" نماد معاملاتی وی متوقف می شود و مراتب به سازمان سرمایه گذاری اعلام می گردد.


ماده 16 : محدودیت های مذكور در این آیین نامه شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق خرید سهام شركت های پذیرفته شده در بورس نمی شود.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • پیوندهای روزانه
 • آموزش نصب نرم افزار های حسابداری (739)
 • 11 راهکار رکود زدایی (582)
 • تعریف پول (599)
 • نرم افزار حسابداری محک (676)
 • رشد اقتصادی چیست ؟ (622)
 • دانلود رایگان نرم افزار حسابداری و انبارداری رهاورد (1582)
 • دانلود نرم افزار حسابداری برلیان (1442)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل سوم از باب سوم (800)
 • اسم تجارتی چیست ؟ (768)
 • دانلود نرم افزار استانداردهای حسابداری برای موبایل (1069)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل دوم از باب سوم (756)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل اول از باب سوم (775)
 • دانلود نرم افزار نمايش قيمت طلا ZCast (800)
 • دانلود نرم افزار حسابداری مینی حسابدار 3.0.6 (1131)
 • دانلود نرم افزار حسابداری آسمان (Asman) (1292)
 • دانلود نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر 2 (801)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب دوم (697)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب اول (773)
 • انواع معاملات تجارتی (857)
 • تعریف تاجر (895)
 • فایل کامل صورتهای مالی برای حسابداران و حسابرسان (1055)
 • سیستم های مدیریت اسناد و مدیریت محتوا (795)
 • راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس (744)
 • دانلود برنامه محاسبه کارکرد کارکنان (1896)
 • اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی (841)
 • دانلود نرم افزار حسابداری انگاره نت (1046)
 • دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد سیب (1161)
 • میثاق ها یا اصول محدود کننده حسابداری (992)
 • معرفی ارکان دخیل در فرایند انتشار اوراق اجاره (683)
 • اصول حسابداری چیست؟ (985)
 • مفاهیم اساسی حسابداری (929)
 • دانلود نسخه اندروید نرم افزار حسابداری هلو (949)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و دوم (692)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و یکم (732)
 • تاریخچه حسابداری (758)
 • روز حسابدار و روز دانشجو مبارک (596)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی ام (701)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و نهم (782)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هشتم (699)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هفتم (727)
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 324
 • کل نظرات : 51
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 327
 • آی پی امروز : 63
 • آی پی دیروز : 99
 • بازدید امروز : 209
 • باردید دیروز : 332
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,422
 • بازدید ماه : 2,616
 • بازدید سال : 56,906
 • بازدید کلی : 3,200,978
 • کدهای اختصاصی