قانون ماليات هاي مستقيم،دانلود کتاب ماليات،قوانين مالياتي ايران،حساب

اسلاید شو

قانون مالیات های مستقیم ـ فصل چهارم از باب چهارم

فصل چهارم ـ مقررات عمومي


ماده 155 : سال مالياتي عبارت است از يک سال شمسي که از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود لکن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات که سال مالي آنها به موجب اساسنامه يا سال مالياتي تطبيق نمي کند ، درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد .


ماده 156 : مميز مالياتي مکلف است اظهارنامه مؤديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانوني تسليم شده است حداکثر ظرف يک سال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد در صورتي که ظرف مدت مذکور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يک سال فوق الذکر برگ تشخيص درآمد مذکور را به مؤدي ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي مي شود .جزییات بیشتر و دانلود فایل PDF در ادامه مطلب .

 

 

هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين که به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مؤدي ، درآمد يا فعاليت انتفاعي کتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليت ها با رعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود . در اين حالت و همچنين در مواردي که اظهارنامه مؤدي به علت عدم رسيدگي ، قطعي تلقي مي گردد سرمميز مالياتي بايستي يک نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد .


ماده 157 : نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد که در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولا طبق مقررات اين قانون مکلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور ماليات متعلق قابل مطالبه نحواهد بود ، مگر اين که ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضاي پنج سال مذکور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ شود .


تبصره : در مواردي که ماليات به هر دليلي از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غير مؤدي در هر مرحله اي که باشد کان لم يکن تلقي مي گردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مکلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يک سال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور ، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود .


ماده 158 : وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند در مورد بعضي از منابع مالياتي کلا يا جزئا و در نقاطي که مقتضي بداند طبق آگهي منتشره در نيمه اول هر سال اعلام نمايد که در سال بعد اظهارنامه هاي مؤديان مزبور را که به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را به طور نمونه گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد .


ماده 159 : وجوهي که به عنوان ماليات هر منبع ، از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي با ابطال تمبر پرداخت مي شود در موقع تشخيص و احتساب ، ماليات قطعي مؤدي منظور مي گردد و در صورتي که مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد .


تبصره : به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي شود که در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از کشور کل ماليات هاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايند .


ماده 160 : وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرائم متعلق از مؤديان و مشمولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبه کارگران و کارمندان ناشي از خدمت ، حق تقدم خواهد داشت حکم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود .


ماده 161 : در موادري که ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار از پرداخت ماليات مي رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل کافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتي که هيأت صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ ، قرار مقتضي صادر خواهد کرد . مميز مالياتي مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي که نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبي مميز مالياتي حق نخواهد داشت اموال مورد تأمين را از تصرف خود خارج کنند مگر اين که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور ، مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز خواهند بود .


ماده 162 : در مواردي که اشخاص متعدد مسؤل پرداخت ماليات شناخته مي شوند ادارات امور اقتصادي و دارائي حق دارند به همه آنها مجتمعا يا به هر يک جداگانه براي وصول ماليات مراجعه کنند و مراجعه به يکي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود .

ماده 163 : وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است که مشمولان ماليات را در مواردي که ماليات آنها در موقع تحصيل درآمد کسر و پرداخت نمي شود کلا يا بعضا مکلف نمايد در طول سال ، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت به طور علي الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف علي الحساب مذکور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد .


ماده 164 : وزارت امور اقتصادي و دارائي مکلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه مؤديان به ادارات امور اقتصادي و دارائي حساب مخصوصي از طريق بانک مرکزي در بانک ملي افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيما به شعب يا باجه هاي بانک مزبور مراجعه و ماليات هاي خود را به حساب مذکور پرداخت نمايند .


ماده 165 : در مواردي که بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله ، سيل ، آتش سوزي ، بروز آفات و خشکسالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به يک منطقه کشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارات وارده از طريق وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداري ها يا سازمان هاي بيمه و يا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي ، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤديان که بيش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي خود نمي باشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده يا تقسيط طولاني نمايد .آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .


تبصره : مؤديان مالياتي مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست اين مناطق بنا به پيشنهادات وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران اعلام مي گردد ، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد :

الف ـ پنجاه درصد ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغايت 1372 بخشوده مي گردد .

ب ـ به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يک سوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده مي شود .

ج ـ ماليات پرداخت شده مؤديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 30/06/1359 لغايت 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل يک سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد .

د ـ در مواردي که مؤدي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي تمام يا قسمتي از بدهي هاي موصوف مؤدي بخشيده خواهد شد .


ماده 166 : وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه نمايد . قبوض مذکور با نام و غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مؤدي مبلغ پيش پرداخت ، به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط کسر خواهد شد .


ماده 167 : وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان امور مالياتي کشور مي تواند نسبت به مؤدياني که قادر به پرداخت بدهي ماليات خود اعم از اصل و جريمه به طور يکجا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسيط نمايد .


ماده 168 : دولت ني تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي مؤديان با دولت هاي خارجي موافقت نامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجراء بگذارد قراردادها يا موافقت نامه هاي مربوط به امور مالياتي که تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زماني که لغو نشده و به قوت خود باقي است . دولت موظف است ظرف يک سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد .


ماده 169 : وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند در صورتي که به منظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي کاربرد وسايل و روش ها و صورت حساب ها و فرم هايي را جهت نگهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار آگهي کند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مکلف به رعايت آنها مي باشند ، عدم رعايت موارد مذکور در مورد مؤدياني که مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي باشد .


تبصره : در صورتي که رعايت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهده مؤدي خارج بوده باشد مشمول بي اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود .


ماده 169 مکرر : به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر کند . اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي مي شوند مکلفند بر اساس دستورالعملي که توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند .
 
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله اي که بدون رعايت ضوايط فوق انجام شده است خواهد بود .

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه اي معادل يک درصد (1%) معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است ، خواهد بود . جرايم مذکور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه خواهد شد و مؤدي مکلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند . در غير اين صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد .

رأي هيأت مزبور قطعي و لازم الاجرا است . جريمه مذکور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرايي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود .


تبصره 1 : استفاده کنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرائم موضوع اين ماده با اشخاصي که شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسؤوليت تضامني خواهند داشت .


تبصره 2 : در صورتي که طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هر يک از تکاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامنا مسؤول خواهند بود و در مواردي که خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري کند ، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يک ماه به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايد مشمول جريمه فوق از اين بابت نخواهد بود .


تبصره 3 : اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) اين قانون مکلف به نگهداري صورتحساب هاي مربوط به خريد هاي خود در سال عملکرد و سال بعد از آن مي باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند در غير اين صورت مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10%) صورتحساب هاي ارائه نشده خواهند بود .


ماده 170 : مرجع رسيدگي به هر گونه اختلاف که در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين مأموران تشخيص و مؤدي ايجاد شود هيأت حل اختلاف مالياتي مي باشد مگر در مواردي که به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد .

ماده 171 : کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور مالياتي کشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي توانند به عنوان وکيل يا نماينده مؤديان مراجعه نمايند .


ماده 172 : صد در صد وجوهي که به حساب هاي تعيين شده طرف دولت به منظور بازسازي يا کمک و نظائر آن به صورت بلاعوض پرداخت مي شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا کمک هاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير ، تجهيز ، احداث و يا تکميل مدارس ، دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالي و مراکز بهداشتي و درماني و يا اردوگاه هاي تربيتي و آسايشگاه ها و مراکز بهزيستي و کتابخانه و مراکز فرهنگي و هنري (دولتي) طبق ضوابطي که توسط وزارت خانه هاي آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي کشور و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت منبعي که مؤدي انتخاب خواهد کرد قابل کسر است .


ماده 173 : اين قانون از اول فروردين سال 1368 به موقع اجرا گذاشته مي شود و مقررات آن شامل کليه ماليات ها و ماليات بر درآمدهائي است که به سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي که در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مي يابد خواهد بود و کليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است .

تبصره : با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است .


ماده 174 : ماليات بر درآمد هايي که تاريخ تحصيل درآمد و ساير ماليات هاي مستقيم موضوع اين قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از سال 1345 مي باشد و به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخ هاي مالياتي و تکاليف مؤديان و مرور زمان احکام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود .


تبصره 1 : ماليات هايي که سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 مي باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود .


تبصره 2 : انتقالات موضوع ماده 180 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدي آنکه قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از وضع سهم الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد .


ماده 175 : کليه نصاب هاي مندرج در اين قانون ، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يک بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است .


تبصره : حذف شده است .


ماده 176 : وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند ماده 175 موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعي و يا تشخيصي وصول نمايد .

آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده مي شود .   

 

 

 

 

نام فایل : کتاب قانون مالیات های مستقیم ـ فصل چهارم از باب چهارم

لینک دانلود : ۳۲۰ کیلو بایت

پسورد : www.irhesabdar.ir 


برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,ديدگاه ها براي اين مطلب :


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی