loading...
iranhesabdar :: ایران حسابدار
Admin بازدید : 1493 یکشنبه 10 مرداد 1395 نظرات (0)
ماده 1: به منظور مشاركت عموم در اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه كل كشور و طرح های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شركت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسه های عام المنفعه و شركت های وابسته به دستگاه های مذكور و هم چنین شركت های سهامی عام وخاص و شركت های تعاونی تولیدی اجازه داده می شود طبق مقررات این قانون، قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های مذكور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشاركت تأمین نمایند.
تبصره: تشخیص انتفاعی بودن طرح های عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی «طرح انتفاعی» به عهده هیئتی مركب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این قبیل طرح ها در پیوست طرح های عمرانی لوایح بودجه سالانه كل كشور با علامت مشخص درج خواهد شد.

ماده 2: اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است كه به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی كه قصد مشاركت در اجرای طرح های موضوع ماده (1) را دارند واگذار می گردد . دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود . خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می باشد.

ماده 3: انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده(1) به میزانی كه در قوانین بودجه سالانه كل كشور پیش بینی می شود مجاز خواهد بود. تضمین بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های خاصی كه توسط سازمان برنامه و بودجه به همین منظور در قوانین بودجه سالانه كل كشور پیش بینی می شود به عمل خواهد آمد.

تبصره: انتشار اوراق مشاركت به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه كل كشور كه مجری آن ها شركت های دولتی ویا شهرداری ها می باشند، نیز مشمول حكم این ماده می باشد.

ماده 4: بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران، طرح های مشمول این قانون به استثنای طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (3)، را كه توسط شركت های دولتی، شهرداری ها و مؤسسه ها و شركت های غیردولتی موضوع ماده (1) ارایه می شود، بررسی نموده و در صورتی كه دارای توجیهات كامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارایه تضمین كافی توسط مؤسسه و یا شركت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشاركت را به میزان لازم صادر خواهد كرد.

تبصره 1: درخواست انتشار اوراق مشاركت توسط شركت های دولتی قبل از ارایه به بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران، باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شركت های مربوطه رسیده باشد.


تبصره 2: حداكثر میزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار برای طرح های موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاست های پولی و مالی كشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می گردد.


تبصره 3: میزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار برای طرح های موضوع این ماده در مورد هر یک از متقاضیان باید متناسب با خالص دارایی های وی (مجموع دارایی ها منهای مجموع بدهی ها) باشد.


ماده 5: شركت های دولتی، شهرداری ها و مؤسسه ها و شركت های غیردولتی موضوع ماده (4)، در صورت انتشار اوراق مشاركت مكلف اند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذكور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانک عامل مكلف است از محل تضمین مذكور در ماده (1) رأساً اقدام نماید.


تبصره: پرداخت سود علی الحساب به ترتیبی كه در اوراق مشاركت قید می شود مجاز می باشد.


ماده 6: شركت های سهامی عام می توانند طبق این قانون اوراق مشاركت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر كنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.


ماده 7: مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد می باشد و به سود اوراق مشاركت و معاملات اوراق مذكور هیچ گونه مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت اعم از علی الحساب و قطعی مكلف اند، در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذكور كسر و ظرف مدت 10 روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی كه توسط خزانه داری كل تعیین می شود، واریز و رسید آن را ظرف 30 روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت، در صورت تخلف از انجام تكالیف مذكور مشمول مقررات متن ماده ( 199 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، خواهند بود


تبصره: پرداخت ماليات سود پرداختي و يا تخصيصي به اوراق مشاركتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در اين ماده برعهده دستگاه هاي منتشركننده اوراق مذكور مي باشد.


ماده 8: در صورتي كه شركت هاي سهامي خاص وابسته به دستگاه هاي مذكور در ماده (4) اين قانون به سهامي عام تبديل شوند، دارندگان اوراق مشاركت شركت هاي مزبور در خريد سهام از اولويت برخوردار مي باشند.


ماده 9: سود پرداختي به دارندگان اوراق مشاركت جزو هزينه هاي قابل قبول در حساب مالياتي موضوع ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم محسوب مي گردد.


ماده 10 : مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشاركت در غير اجراي طرح هاي مربوط، در حكم تصرف غيرقانوني دروجوه و اموال عمومي محسوب خواهد شد.


ماده 11 : مقررات مواد (2)،(5)،(7)،(8)،(9)،(10)و (12) قانون و تبصره هاي ذيل مواد مذكور شامل اوراق مشاركتي كه تا قبل از اجراي آن منتشر شده اند نيز مي گردد.


ماده 12 : كليه صندوق هاي بازنشستگي و عناوين مشابه از جمله صندوق بازنشستگي مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان تأمين اجتماعي و كليه وزارت خانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت از جمله شركت ها و مؤسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي در مورد آن ها مستلزم ذكر نام است و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها، حسب مورد مجازند درصدي از وجوهي را كه به هر عنوان براي بازنشستگي يا پس انداز دريافت و يا در حساب هاي مربوط وارد و ثبت مي نمايند به اوراق مشاركت منتشره از سوي دولت تبديل كنند. هم چنين كليه شركت هاي تعاوني و بخش خصوصي مجازند درصدي از سپرده ها و ذخاير قانوني خود را كه توسط هيئت وزيران تعيين مي شود به اوراق مزبور تبديل نمايند


تبصره 1: وجوه موضوع قانون تشكیل حساب پس انداز كاركنان دولت مصوب 1376/11/26 از شمول حكم این ماده مستثنی می باشد.


تبصره 2: آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.


ماده 13 : آیین نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار و عرضه اوراق مشاركت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذكور با سهام شركت های سهامی عام و هم چنین نحوه اعمال نظارت براجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


ماده 14 : وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف اند، گزارشی متضمن میزان و

انواع اوراق مشاركت منتشره طی هر سال را همراه با اظهار نظر درخصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذكور برای اطلاع كمیسیون های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.


قانون فوق مشتمل بر 13 ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ سی ام شهریورماه 1376 مجلس شورای تصویب و در تاریخ1376/7/2 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • پیوندهای روزانه
 • آموزش نصب نرم افزار های حسابداری (739)
 • 11 راهکار رکود زدایی (582)
 • تعریف پول (599)
 • نرم افزار حسابداری محک (676)
 • رشد اقتصادی چیست ؟ (622)
 • دانلود رایگان نرم افزار حسابداری و انبارداری رهاورد (1582)
 • دانلود نرم افزار حسابداری برلیان (1442)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل سوم از باب سوم (800)
 • اسم تجارتی چیست ؟ (768)
 • دانلود نرم افزار استانداردهای حسابداری برای موبایل (1069)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل دوم از باب سوم (756)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل اول از باب سوم (775)
 • دانلود نرم افزار نمايش قيمت طلا ZCast (800)
 • دانلود نرم افزار حسابداری مینی حسابدار 3.0.6 (1131)
 • دانلود نرم افزار حسابداری آسمان (Asman) (1292)
 • دانلود نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر 2 (801)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب دوم (697)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب اول (773)
 • انواع معاملات تجارتی (857)
 • تعریف تاجر (895)
 • فایل کامل صورتهای مالی برای حسابداران و حسابرسان (1055)
 • سیستم های مدیریت اسناد و مدیریت محتوا (795)
 • راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس (744)
 • دانلود برنامه محاسبه کارکرد کارکنان (1896)
 • اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی (841)
 • دانلود نرم افزار حسابداری انگاره نت (1046)
 • دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد سیب (1161)
 • میثاق ها یا اصول محدود کننده حسابداری (992)
 • معرفی ارکان دخیل در فرایند انتشار اوراق اجاره (683)
 • اصول حسابداری چیست؟ (985)
 • مفاهیم اساسی حسابداری (929)
 • دانلود نسخه اندروید نرم افزار حسابداری هلو (949)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و دوم (692)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و یکم (732)
 • تاریخچه حسابداری (758)
 • روز حسابدار و روز دانشجو مبارک (596)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی ام (701)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و نهم (782)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هشتم (699)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هفتم (727)
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 324
 • کل نظرات : 51
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 327
 • آی پی امروز : 61
 • آی پی دیروز : 99
 • بازدید امروز : 121
 • باردید دیروز : 332
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,334
 • بازدید ماه : 2,528
 • بازدید سال : 56,818
 • بازدید کلی : 3,200,890
 • کدهای اختصاصی