loading...
iranhesabdar :: ایران حسابدار
Admin بازدید : 1300 یکشنبه 23 خرداد 1395 نظرات (0)
فصل سوم - شرایط کار

حق السعی

ماده 34 : کلیه دریافتهاي قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندي، هزینه هاي مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایاي غیرنقدي، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی مینامند.
ماده 35 : مزد عبارت است از وجوه نقدي یا غیرنقدي و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
تبصره 1 : چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتی که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کار مزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می شود.
تبصره 2 : ضوابط و مزایاي مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین میگردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.ماده 36 : مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل.


تبصره 1 :در کارگاههائی که داراي طرح طبقه بندي و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار وبراي ترمیم مزد در ساعات عادي کار پرداخت می گردد از قبیل مزایاي سختی کار، مزایاي سرپرستی، فوق العاده شغل وغیره.

تبصره 2 : در کارگاه هائی که طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میدهد.


تبصره 3 : مزایاي رفاهی و انگیزه اي از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندي، پاداش افزایش تولید وسود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.


ماده 37 : مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پراخت شود :

الف– چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهاي کارکرد صورت گیرد.

ب – درصورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده میشود.
تبصره 1 : در ماه هاي سی و یک روزه مزایا و حقوق باید براساس سی ویک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.


ماده 38 :
براي انجام کار مساوي که در شرایط مساوي در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

ماده 39 :
مزد و مزایاي کارگرانی که بصورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده است به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.

ماده 40 :
در مواردي که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدي پرداخت می شود، باید ارزش نقدي تعیین شده براي اینگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.

ماده 41 :
شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهاي ذیل تعیین نماید :

1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران اعلام می شود.

2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه اي باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.


تبصره 1 : کارفرمایان موظفند که در ازاي انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگري کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.


ماده 42 : حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به صورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غیرنقدي به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی میشود که اضافه بر حداقل مزد است.


ماده 43 : کارگران کارمزد براي روزهاي جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهاي کارکرد آخرین ماه کار آنهاست مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده 44 :
چنانچه کارگر به کارفرماي خود مدیون باشد در قبال این دیون وي، تنها می توان مازاد برحداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره 1 :
نفقه و کسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.

ماده 45 :
کارفرما فقط در موارد ذیل میتواند از مزد کارگر برداشت نماید:
الف– موردي که قانون صراحتا اجازه داده باشد.
ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
ج – اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
ه – مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) درصورتی که اجاره اي باشد با توافق طرفین تعیین میگردد.
 و- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر براي خرید اجناس ضروري از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره 1 :
هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده 46 :
به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدي به ماموریت هاي خارج از محل خدمت اعزام میشوند فوق العاده ماموریت تعلق میگیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبناي روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.


تبصره 1 : مأموریت به موردي اطلاق میشود که کارگر براي انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.


ماده 47 : به منظور ایجاد انگیزه براي تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندي و بالابردن سطح درآمد کارگران، طرفین، قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزايش تولید را مطابق آئین نامه اي که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند.


ماده 48 : به منظور جلوگیري از بهره کشی از کار دیگري وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگري در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء در آورد.


ماده 49 : به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد ومشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاري کمیته طبقه بندي مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندي مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء در آورند.


تبصره 1 : وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه هاي اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههاي مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجراي طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.


تبصره 2 : صلاحیت موسسات و افرادي که به تهیه طرح هاي طبقه بندي مشاغل در کارگاه ها می پردازند باید مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.


تبصره 3 : اختلافات ناشی از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.


ماده 50 : چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت هاي تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه هاي خود را ارزیابی نکرده باشند. وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.


تبصره 1 : کارفرما علاوه بر پراخت هزینه هاي مربوط به ا ین امر مکلف به پرداخت جریمه اي معادل 50 % هزینه هاي مشاور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داري کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجراي طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

مدت


ماده 51 : ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. به غیراز مواردي که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.


تبصره 1 : کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهاي هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه براین میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.


تبصره 2 : در کارهاي کشاورزي کارفرما میتواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز باتوجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.


ماده 52 : در کارهاي سخت و زیان آور و زیر زمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاور نماید.


تبصره 1 : کارهاي سخت وزیان آور و زیر زمینی به موجب آئین نامه اي خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت تهیه و به تصویب وزراي کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.


ماده 53 : کار روز کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شبانه کارهائی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود. در کارهاي مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب میشود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده مینماید.


ماده 54 : کار متناوب کاري استکه نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد. بلکه در ساعات معینی از شانه روز صورت میگیرد.


تبصره 1 : فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهاي متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیزکار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعت درشبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.


ماده 55 : کار نوبتی عبارت است از کاري که در طول ماه گردش دارد، به نحوي که نوبت هاي آن در صبح یاعصر یا شب واقع میشود


ماده 56 : کارگري که در طول ماه به طور نوبتی کار میکند و نوبتهاي کار وي در صبح و عصر واقع میشود 10 % وچنانچه نوبت ها در صبح و 22 % علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده / عصر و شب قرار گیرد، 15 % و درصورتیکه نوبتها به صبح وشب و یا عصر و شب بیفتد 5 نوبت کاري دریافت خواهد کرد.


ماده 57 : در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و چهل و چهارساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار درچهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.


ماده 58 : براي هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی 35 % اضافه بر مزد ساعت کار عادي تعلق میگیرد.


ماده 59 : در شرایط عادي ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است :

الف– موافقت کارگر

ب – پرداخت 40 % اضافه بر مزد هر ساعتکار عادي.


تبصره 1 : ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعتدر روز تجاوز نماید(مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ).


ماده 60 : ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاي(موضوع بندب ماده 59 ) و براي مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضروت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاري موضوع این ماده 8 ساعت در روزخواهد بود (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ).

الف– جلوگیري از حوادث قابل پیشبینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب – اعاده فعالیت کارگاه، درصورتیکه فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره 1 : پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.


تبصره 2 : درصورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.


ماده 61 : ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهاي خطرناك سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است.


تعطیلات و مرخصیها

ماده 62 : روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.


تبصره 1 : در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه هائی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگري براي تعطیل تعیین شود همان روز درحکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز در هفته اجباري است. کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهاي جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40 % اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.


تبصره 2 : درصورتیکه روزهاي کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وي در روزهاي کار در هفته خواهد بود.


تبصره 3 : کارگاه هائی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده میکنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.


ماده 63 : علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر( 11 اردیبهشت)نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.


ماده 64 : مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است. سایر روزهاي تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. براي کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه میشود.


ماده 65 : مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهاي سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته میباشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.


ماده 66 : کارگر نمیتواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.


ماده 67 : هر کارگر حق دارد به منظور اداي فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط براي یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.


ماده 68 : میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماه هاي کارکرد تعیین می شود.


ماده 69 : تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود درصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظراداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراء است.


تبصره 1 : درمورد کارهاي پیوسته (زنجیره اي ) و تمامی کارهائی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهاي کار را اقتضا می نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سال بعد تنطیم و پس از تایید شوراي اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.


ماده 70 : مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود.


ماده 71 : درصورت فسخ یاخاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.


ماده 72 : نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.


ماده 73 : کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداري از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند :

الف - ازدواج دائم

ب - فوت همسر، پدر، مادرو فرزندان.

ماده 74 : مدت مرخصی استعلاجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.


شرایط کار زنان


ماده 75 : انجام کارهاي خطرناك، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دستو بدون استفاده از وسایل مکانیکی، براي کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 76 : مرخصی بارداري و زایمان کارگران زن جمعا 90ً روز است. حتی الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. براي زایمان توأم ان 14 روز به مدت مرخصی اضافه میشود.


تبصره 1 : پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وي محسوب میشود.


تبصره 2 : حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.


ماده 77 : درمواردي که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار براي کارگر باردار خطرناك یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداري وي، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تري به او ارجاع می نماید.


ماده 78 : در کار هائی که داراي کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودك پس از هر سه ساعت نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب میشود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداري کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودك و....) را ایجاد نماید.


تبصره 1 : آئین نامه اجرائی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودك توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته میشود.

 

شرایط کار نوجوانان


ماده 79 :به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.


ماده 80 : کارگري که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش هاي پزشکی قرار گیرد.


ماده 81 : آزمایش هاي پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارك مربوط در پرونده استخدامی وي ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف استدرحدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.


ماده 82 : ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.


ماده 83 : ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار درشب و نیز ارجاع کارهاي سخت و زیان آور وخطرناك و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی براي کارگر نوجوان ممنوع است.


ماده 84 : در مشاغل و کارهائی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام میشود براي سلامتی یا اخلاق کارآموزان زیان آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • پیوندهای روزانه
 • آموزش نصب نرم افزار های حسابداری (739)
 • 11 راهکار رکود زدایی (582)
 • تعریف پول (599)
 • نرم افزار حسابداری محک (676)
 • رشد اقتصادی چیست ؟ (622)
 • دانلود رایگان نرم افزار حسابداری و انبارداری رهاورد (1582)
 • دانلود نرم افزار حسابداری برلیان (1442)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل سوم از باب سوم (800)
 • اسم تجارتی چیست ؟ (768)
 • دانلود نرم افزار استانداردهای حسابداری برای موبایل (1069)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل دوم از باب سوم (756)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل اول از باب سوم (775)
 • دانلود نرم افزار نمايش قيمت طلا ZCast (800)
 • دانلود نرم افزار حسابداری مینی حسابدار 3.0.6 (1131)
 • دانلود نرم افزار حسابداری آسمان (Asman) (1292)
 • دانلود نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر 2 (801)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب دوم (697)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب اول (773)
 • انواع معاملات تجارتی (857)
 • تعریف تاجر (895)
 • فایل کامل صورتهای مالی برای حسابداران و حسابرسان (1055)
 • سیستم های مدیریت اسناد و مدیریت محتوا (795)
 • راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس (744)
 • دانلود برنامه محاسبه کارکرد کارکنان (1896)
 • اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی (841)
 • دانلود نرم افزار حسابداری انگاره نت (1046)
 • دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد سیب (1161)
 • میثاق ها یا اصول محدود کننده حسابداری (992)
 • معرفی ارکان دخیل در فرایند انتشار اوراق اجاره (683)
 • اصول حسابداری چیست؟ (985)
 • مفاهیم اساسی حسابداری (929)
 • دانلود نسخه اندروید نرم افزار حسابداری هلو (949)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و دوم (692)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و یکم (732)
 • تاریخچه حسابداری (758)
 • روز حسابدار و روز دانشجو مبارک (596)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی ام (701)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و نهم (782)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هشتم (699)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هفتم (727)
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 324
 • کل نظرات : 51
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 327
 • آی پی امروز : 63
 • آی پی دیروز : 99
 • بازدید امروز : 183
 • باردید دیروز : 332
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,396
 • بازدید ماه : 2,590
 • بازدید سال : 56,880
 • بازدید کلی : 3,200,952
 • کدهای اختصاصی