loading...
iranhesabdar :: ایران حسابدار
Admin بازدید : 418 پنجشنبه 10 فروردین 1396 نظرات (0)
تعاریف و کلیات

ماده 1 : بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تامین اجتماعي سازمان تامین اجتماعي كه در اين قانون " سازمان " ناميده ميشود تشكيل ميگردد.
ماده 2 : 
تعاريف :
1- بيمه شده شخصي اي است كه راسا" مشمول مقررات تامین اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي بعنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد .

2- خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده ميكنند.3- كارگاه محلي است كه بيمه شده بدستور كارفرما، يا نماينده او در آنجا كار ميكند .

4- كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده بدستور يا بحساب او كار ميكند ، كليه كسانيكه بعنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده بعهده ميگيرند.

5- مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود.

6- حق بيمه عبارت از وجوهي است كه بحكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن بسازمان پرداخت ميگردد.

7- بيماري ، وضع غير عادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب عدم توانائي موقت اشتغال بكار مي شود يا اينكه موجب هر دو در آن واحد مي گردد.

8- حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش بيني نشده كه تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ ميدهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده ميگردد.

9- غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق ميشود كه در ايام بارداري ، بيماري و عدم توانائي موقت اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق بحكم اين قانون بجاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود.

10- وسائل كمكي پزشكي ( پروتز و ارتز ) وسائلي هستند كه بمنظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس بكار ميروند.

11- كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت ميگردد.

12- كمك عائله مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت ميشود.

13- از كار افتادگي كلي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه نتواند با اشتغال بكار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را بدست آورد.

14- از كار افتادگي جزئي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه با اشتغال بكار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را بدست آورد.

15- بازنشستگي عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده بكار بسبب رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون.

16- مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون بمنظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تا‌مين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت ميشود.

17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه بطور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده ميشود.

18- كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه بمنظور تامین هزينه هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را بعهده مي گيرند پرداخت مي گردد.
 
 
ماده 3: تامین اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد :
الف - حوادث و بيماريها.
ب - بارداري .
ج - غرامت دستمزد .
د - از كارافتادگي .
ه - بازنشستگي .
و - مرگ .

تبصره- مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
 
 
ماده 4: مشمولين اين قانون عبارتند از:
الف - افرادي كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند .
ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد .
ج - دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت .

تبصره1- مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين موسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط بنحوي از انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره مند مي باشند در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

تبصره2- مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره3- تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده 28 اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي بتصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي مجلسين مي رسد.

تبصره4- این تبصره ملغی شده است

مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود.
موسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان تامین خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند.
ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تا‌مين خدمات درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عينا" بترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت پيش بيني شده است.
 
ماده 5: اتباع بيگانه كه در ايران طبق قوانين و مقررات مربوط بكار اشتغال دارند جز در موارديكه طبق مقاوله نامه ها و قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه بين ايران و ساير كشورها ترتيب خاص مقرر گرديده است درصورتيكه مشمول قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت نباشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
 
 
ماده 6: اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون در باره روستائيان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان با توجه بماده 117 اين قانون خواهد بود.
 
 
ماده 7: افراد شاغل در فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده اند بترتيب زير به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت.

الف - موارد مذكور در بندهاي ( ج ، د ،ه ، و ) ماده 3 اين قانون به تدريج و با توجه به امكانات سازمان اجراء خواهد شد و در اينصورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه سال 1354 ، 19% حقوق يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق و يا مزد خواهد بود كه در سال 1354 كارفرما 13% و بيمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 كارفرما 14% و بيمه شده 5% و دولت 2% مي پردازند.

ب - موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون به تدريج و در صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد . الزام كارفرمايان يا افراديكه بموجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي شوند به تا‌ديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا كتبا" اعلام مي شود.
 
ماده 8: بيمه افراد و شاغلين فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بنحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي يا قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت.

تبصره- شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه هاي مقرر در اين قانون براي كسانيكه به علتي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند بموجب آئين نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و بهر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود.
 
ماده 9: این ماده ملغی شده است
انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي (الف و ب ) ماده سه اين قانون بعهده سازمان تامین خدمات درماني مي باشد.
 
ماده10: از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستائيان در سازمان تامین اجتماعي ادغام مي شوند و كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارائي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و اجراي آئين نامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل مي گردند.
 
 
ماده11: این ماده ملغی شده است
تاسيسات و تجهيزات درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور تامین شده است با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تا‌مين خدمات درماني قرار مي گيرد.

تبصره- كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تامین خدمات درماني منتقل خواهند شد.


ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • پیوندهای روزانه
 • آموزش نصب نرم افزار های حسابداری (740)
 • 11 راهکار رکود زدایی (583)
 • تعریف پول (600)
 • نرم افزار حسابداری محک (677)
 • رشد اقتصادی چیست ؟ (623)
 • دانلود رایگان نرم افزار حسابداری و انبارداری رهاورد (1583)
 • دانلود نرم افزار حسابداری برلیان (1443)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل سوم از باب سوم (801)
 • اسم تجارتی چیست ؟ (769)
 • دانلود نرم افزار استانداردهای حسابداری برای موبایل (1070)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل دوم از باب سوم (757)
 • قانون مالیات های مستقیم-فصل اول از باب سوم (776)
 • دانلود نرم افزار نمايش قيمت طلا ZCast (801)
 • دانلود نرم افزار حسابداری مینی حسابدار 3.0.6 (1132)
 • دانلود نرم افزار حسابداری آسمان (Asman) (1293)
 • دانلود نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر 2 (802)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب دوم (698)
 • قانون مالیات های مستقیم-باب اول (774)
 • انواع معاملات تجارتی (858)
 • تعریف تاجر (896)
 • فایل کامل صورتهای مالی برای حسابداران و حسابرسان (1056)
 • سیستم های مدیریت اسناد و مدیریت محتوا (796)
 • راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس (745)
 • دانلود برنامه محاسبه کارکرد کارکنان (1897)
 • اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی (842)
 • دانلود نرم افزار حسابداری انگاره نت (1047)
 • دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد سیب (1162)
 • میثاق ها یا اصول محدود کننده حسابداری (993)
 • معرفی ارکان دخیل در فرایند انتشار اوراق اجاره (684)
 • اصول حسابداری چیست؟ (986)
 • مفاهیم اساسی حسابداری (930)
 • دانلود نسخه اندروید نرم افزار حسابداری هلو (950)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و دوم (693)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی و یکم (733)
 • تاریخچه حسابداری (759)
 • روز حسابدار و روز دانشجو مبارک (597)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت سی ام (702)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و نهم (783)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هشتم (700)
 • دانلود برنامه الف ب بورس_قسمت بیست و هفتم (728)
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 324
 • کل نظرات : 51
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 327
 • آی پی امروز : 85
 • آی پی دیروز : 114
 • بازدید امروز : 303
 • باردید دیروز : 385
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,901
 • بازدید ماه : 3,095
 • بازدید سال : 57,385
 • بازدید کلی : 3,201,457
 • کدهای اختصاصی